ساخت دو برج سي طبقه در تهران، فاز 2 شهرك قدس، مشتمل بر 213 واحد آپارتمان مسكوني كه ساخت آنها از سال 1355 شروع و در سال 1371 خاتمه يافته است.

برج های تهران