موضوع فعاليت شرکت انجام كليه امور مطالعاتی، مهندسي و ساخت پروژه های تجاری، اداری، مسکونی (كم ارتفاع و بلند مرتبه)، شهرسازي و زیربنایی و مشاركت در سرمايه گذاري و اجراي پروژه‌هاي عمراني مي‌باشد.